ÚVOD AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR PROJEKTY STAVEB PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KVALIFIKACE KONTAKTY A PARTNEŘI

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR

Hlavní činností autorizovaného inspektora je kontrola projektové dokumentace stavby a vydání certifikátu, kterým se nahrazuje vydání stavebního povolení stavebním úřadem.

Autorizovaný inspektor přezkoumá:

  • soulad stavby s územním rozhodnutím (případně s regulačním plánem)
  • úplnost a správnost projektové dokumentace
  • proveditelnost stavby
  • závazná stanoviska dotčených orgánů
  • souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení

Autorizovaný inspektor vydá certifikát a plán kontrolních prohlídek stavby a ověří projektovou dokumentaci svým autorizačním razítkem. Tyto dokumenty včetně příloh předá autorizovaný inspektor příslušnému stavebnímu úřadu formou oznámení. Stavební úřad vyvěsí informaci o certifikovaném stavebním záměru na úřední desce po dobu 30 dnů. Pokud v této době nepodá nikdo z dotčených osob oprávněnou námitku proti oznámenému stavebnímu záměru, získá stavebník právo stavby po uplynutí lhůty na vyvěšení informace. K neoprávněným námitkám se nepřihlíží.

Uvedený postup je pouze orientační a podrobně je popsán ve stavebním zákoně a v souvisejících právních předpisech. Jedná se o proces s jasně stanovenou odpovědností stavebníka, projektanta a autorizovaného inspektora. Tento postup se však vztahuje pouze na stavby, které by jinak vyžadovaly stavební povolení, a na změny již povolených staveb (netýká se tedy územního řízení, ohlašování staveb apod.).

Pro úspěšné dokončení kontroly projektové dokumentace a rychlé vydání certifikátu je vhodná účast autorizovaného inspektora již ve fázi projektové přípravy a inženýrské činnosti formou konzultací a poradenství. Pokud se autorizovaný inspektor seznámí s projektovou dokumentací a se stavem jejího projednávání včas, může být doba potřebná pro vydání certifikátu výrazně zkrácena. Autorizovaný inspektor se však nesmí podílet na přípravě a realizaci certifikované stavby, neboť by se tím dopustil nepovoleného střetu zájmů.

© copyright 2007